Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

Posiadacz odpadów

1. Czy Twoje przedsiębiorstwo wytwarza odpady inne niż komunalne?
2. Czy prowadzisz działalność medyczną lub weterynaryjną i wytwarzasz odpady medyczne lub weterynaryjne?
3. Czy wytwarzasz odpady w postaci zużytych tonerów do drukarek, sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
4. Czy posiadasz karty przekazania odpadów i nie jesteś transportującym odpady?
5. Czy prowadzisz profesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów?
6. Czy posiadasz instalację służącą np. do przetwarzania odpadów?
7. Czy prowadzisz odzysk odpadów poza instalacją?
8. Czy prowadzisz odzysk odpadów w postaci np. spalania trocin i wiórów drewnianych lub przekazujesz je do odzysku?
9. Czy odzyskujesz zużyte tonery do drukarek lub przekazujesz je do regeneracji?
10. Czy przekazujesz inne odpady do odzysku lub unieszkodliwiania?
11. Czy świadczysz usługi w zakresie remontu, rozbiórki, budowy, które powodują powstawanie odpadów?
12. Czy prowadzisz składowisko odpadów?
13. Czy wykorzystujesz komunalne osady ściekowe do rekultywacji terenów rolnych?

Jeżeli jesteś posiadaczem odpadów – podlegasz obowiązkom wynikającym z ustawy o odpadach (w szczególności przepisom art. 66 – 72, 75-78, 237 i 237a)

Posiadaczem odpadów (zgodnie z art. 3 ust.1. pkt. 19 ustawy o odpadach) jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Jeżeli prowadzisz działalność polegającą m. in. na zbieraniu odpadów w postaci np.:

 • leków i opakowań po lekach w aptekach
 • zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, m. in. sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zużytych baterii, makulatury itp. w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, urzędach i instytucjach.

Jesteś nieprofesjonalnym zbierającym i nie podlegasz w tym zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, ale pamiętaj o zawarciu umowy pisemnej z profesjonalnym zbierającym odpady (art. 177 ustawy o odpadach).

Podstawowe obowiązki:

 1. Prowadź ewidencję odpadów w postaci kart przekazania odpadów.
 2. Dodatkowo prowadź ewidencję odpadów w postaci kart ewidencji odpadów:
  - Jeżeli wytwarzasz rocznie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych
  - Jeżeli wytwarzasz rocznie więcej niż 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne
 3. Przechowuj dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono)
 4. Składaj roczne zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Transportujący odpady

1. Czy prowadzisz profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów?

Jeżeli nie jesteś posiadaczem odpadów, lecz transportującym odpady – podlegasz obowiązkom wynikającym z ustawy o odpadach (w szczególności przepisom art. 66 – 72).

Podstawowe obowiązki:

 1. Prowadź ewidencję odpadów w postaci kart przekazania odpadów.
 2. Przechowuj dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono)

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej oraz obowiązujący wzór formularza można znaleźć na stronie internetowej www.malopolskie.pl/zbiorcze.

Raporty wojewódzkie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gospodarki odpadami w województwie małopolskim zapoznaj się z raportami wojewódzkimi.