Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Etno Małopolska”

Etno Małopolska

Nowa edycja konkursu „Etno Małopolska”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na otwarty konkurs ofert Etno Małopolska oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2024. Konkurs ma na celu wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski poprzez zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski oraz organizację wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski. Co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji musi zostać przeznaczone na zakup strojów. Na dofinansowanie zadań w tym konkursie w budżecie Województwa Małopolskiego zabezpieczono kwotę 1 290 000 zł.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć po jednej ofercie i jest zobowiązany do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 22.02.2024 r. do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.