Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Rozwoju Regionu

Dyrektor Departamentu: Anna Mlost

Zastępca Dyrektora ds. Programowania: Magdalena Łasak-Strutyńska

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Regionu: Rafał Poniewski

 

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72A
1 piętro, pokój 100
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 900 
e:mail:

Departament Rozwoju Regionu:

 1. programuje i prowadzi zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju regionalnego,
 2. koordynuje prace związane z przygotowaniem i zmianą Regionalnych Programów Operacyjnych,
 3. prowadzi prace związane z realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych, w szczególności w zakresie:
  a. ustanawiania kryteriów wyboru projektów,
  b. obsługi regionalnych komitetów monitorujących,
  c. ewaluacji,
  d. identyfikacji projektów pozakonkursowych,
  e. instrumentów terytorialnych.
 4. programuje i koordynuje prace związane z przygotowaniem, aktualizacją, wdrażaniem, monitoringiem i ewaluacją strategii rozwoju Województwa, w tym także w zakresie:
  a. uspołecznienia prac nad strategią rozwoju Województwa,
  b. koordynacji współdziałania między komórkami organizacyjnymi Urzędu i z partnerami zewnętrznymi w zakresie prac nad strategią rozwoju Województwa,
  c. przygotowania i realizacji planu zarządzania strategią rozwoju Województwa,
  d. prowadzenia okresowych przeglądów i ewaluacji stanu realizacji strategii rozwoju Województwa.
 5. analizuje dostępność potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania zadań samorządu województwa,
 6. współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i samorządami gospodarczymi w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego,
 7. koordynuje prace nad wojewódzkimi programami rozwoju, opracowuje polityki publiczne i programy realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju oraz wieloletnie plany, w tym inwestycyjne,
 8. prowadzi działania badawczo-analityczne w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa,
 9. opracowuje i publikuje roczne raporty o stanie Województwa oraz koordynuje prace nad raportem, o którym mowa w art. 34a ustawy o samorządzie województwa,
 10. opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego Województwa oraz inne plany zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru,
 11. opiniuje studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin,
 12. prowadzi działania w zakresie informacji i promocji na rzecz Programu Współpracy Przygranicznej PL – SK 2014-2020 w Małopolsce,
 13. prowadzi działania w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na potrzeby finansowania zadań realizowanych na terenie Województwa oraz realizuje projekty, w tym również międzynarodowe,
 14. przygotowuje i animuje współpracę ponadregionalną,
 15. realizuje zadania związane z programowaniem i wdrażaniem instrumentów polityki rozwoju regionalnego, w tym koordynuje zadania dotyczące kontraktów terytorialnych,
 16. realizuje zadania związane ze sporządzaniem audytu krajobrazowego oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu,
 17. realizuje działania upowszechniające, mające na celu pobudzenie debaty na temat wdrażanych oraz programowanych polityk publicznych,
 18. prowadzi monitoring skuteczności polityk publicznych wdrażanych przez Samorząd Województwa,
 19. realizuje zadania związane z reformą europejskiej polityki spójności po 2020 roku oraz prowadzi prace nad jej systemem realizacji,
 20. wspiera procesy służące rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych w regionie,
 21. prowadzi zadania związane z budowaniem i wdrażaniem polityki senioralnej na poziomie regionu,
 22. wspiera działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi i badawczymi, w obszarach regionalnych innowacyjnych specjalizacji.